Zpěv

Katedra zpěvu od svého počátku působení vychovala řadu významných pěvců – profesionálů působících na domácích i zahraničních operních scénách a koncertních podiích.

Od akademického roku 2020/2021 otevřeme dva nové pětileté studijní programy: Kompozice a Dirigování, zpěv a operní režie.

talentová poradna: 16. 3. + 6. 4.

uzávěrka přihlášek do navazujícího magisterského studia je 19. 4.

uzávěrka přihlášek do nově akreditovaného tzv. dlouhého magisterského studia 15. 5.

Přijímací řízení je pro KZP 22. 6. a 23. 6. (v případě většího počtu zájemců)

Více informací zde.

Katedra zpěvu je zaměřena na přípravu mladých profesionálních pěvců. Uchazeči po úspěšném absolvování přijímacího řízení mají možnost rozvíjet své hlasové dispozice a interpretační schopnosti pod vedením odborných pedagogů. Studentům nabízíme výběr ze širokého spektra odborných předmětů, které jsou vhodné pro komplexní rozvoj celkové umělecké osobnosti pěvce směřujícího na operní scénu, do filharmonického sboru, nebo na pedagogickou dráhu. Vedle uměleckých předmětů klademe důraz i na jazykovou vybavenost, v dnešní době tak nevyhnutnou pro uplatnění nejen doma, ale i v zahraničí. Součástí studia je také účinkování v Komorní opeře HF JAMU, kde studenti v praxi využívají své dovednosti a získávají cenné zkušenosti na divadelních prknech.

Cílem Katedry zpěvu je rozvíjení individuálních pěvecko – technických základů, se kterými byli posluchači přijati ke studiu. Vést absolventa k umění stavby písní, operních árií a k souhře s doprovodnými nástroji. Z hlediska pohybu se jedná o kombinovaný proces v součinnosti s pedagogickým vedením v herecké a pohybové výchově, na jehož konci je výchova pěvecky, herecky a pohybově zdatného absolventa – profesionála, který bude v praxi zdárným reprezentantem HF JAMU, umělcem, který se prosadí jako sólista na některé z operních scén, popřípadě jako člen profesionálního sborového tělesa, koncertní pěvec nebo v neposlední řade jako kvalitní pedagog.

Katedra zpěvu od svého počátku působení vychovala řadu významných pěvců – profesionálů působících na domácích i zahraničních operních scénách a koncertních podiích. Pedagogové, kteří zde působili a nadále působí, předávají své umělecké zkušenosti mladé generaci na počátku jejich umělecké kariéry, rozvíjejí jejich dispozice po technické i interpretační stránce a rozšiřují jejich repertoár v oblasti koncertní, komorní i operní tvorby.

Studium

Studium je zameřeno na rozvíjení individuálních technických základů, se kterými byli posluchači přijati, zdokonalování dechové techniky s cílem upevnění pěvecké opory, výcvik fonační funkce, rezonance a artikulační funkce, správného posazení tónu. Výuka směřuje k dokonalému spojení rejstříků a vyrovnání rezonance, neutralizaci vokálů, schopnosti práce s dynamikou, messa di voce, pohyblivosti hlasu dle hlasového oboru a k formování celkové pěvecké osobnosti. Pro potřeby interpretace všech stylových období včetně hudby 20. a 21. století mají posluchači možnost absolvovat různé pěvecké kurzy a masterclass přímo na HF JAMU. 

Katedra zpěvu nabízí studium v:

 • Bakalářském studijním programu
 • Magisterském studijním programu
 • Doktorském studijním programu

Katedra zpěvu nabízí v průběhu studia množství různých odborných předmětů, které patří k základu oboru nebo je možné zvolit si je na základě vlastní potřeby. V případě zájmu lze předměty doplnit i v rámci nabídky divadelní fakulty. Důležitou součástí výuky je také Komorní opera HF JAMU, kde v prostorách hudební laboratoře v Divadle na Orlí mají posluchači možnost realizovat se ve vybraných operních nebo operetních inscenacích.

Profil uchazeče

Bakalářské studium:

Uchazeč je zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála, má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

Požadavky k přijímacímu řízení (přednes zpaměti je podmínkou):

 1. tři písně autorů 18.–21. století různého charakteru (z toho nejméně jedna českého autora)
 2. jedna až dvě operní árie
 3. jedna barokní árie
 4. zkouška z hereckého nadání:
  • herecká etuda
  • próza, báseň nebo scénka s mluveným slovem dle vlastního výběru
 5. pohybová zkouška:
  • pohybové ztvárnění hudební ukázky

Magisterské studium:

Absolvent bakalářského studia v daném oboru nebo příbuzného bakalářského oboru, jehož absolventský projekt a bakalářská práce vykazuje vynikající úroveň a který svými dovednostmi a znalostmi splňuje předpoklady pro úspěšné studium v magisterském stupni. Má zjevnou motivaci a zájem o další hlubší vzdělávání v oblasti hudebního umění, stejně jako zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii.

Požadavky k přijímacímu řízení:

V připraveném programu o celkovém rozsahu min. 30 minut musí být (přednes zpaměti je podmínkou):

 1. písňvý cyklus nebo jeho část v rozsahu max. do 10 minut
 2. árie z období baroka
 3. zbytek programu do určeného časového limitu doplní uchazeč podle vlastního uvážení písněmi a áriemi různého slohového i kompozičního zaměření (klasicismus, romantismus, 20. a 21. století – kantáty, oratoria, opery). V předneseném programu zazní jedna skladba českého autora a přijímací komise posoudí mj. také vhodnost tohoto výběru.
 4. zkouška z hereckého nadání
  • herecká etuda
  • próza, báseň nebo scénka s mluveným slovem dle vlastního výběru
 5. pohybová zkouška
  • pohybové ztvárnění hudební ukázky
 6. součástí přijímacího řízení je zkouška z cizího neslovanského jazyka (italština, angličtina, němčina) a je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B1+ SERR; v rámci testu se ověřuje znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.

Vyučující

vedoucí Katedry zpěvu doc. MgA. Zdeněk Šmukař
interní pedagogové odb. as. Natália Romanová – Achaladze
  doc. Mgr. Helena Kaupová
  odb. as. Tatiana Teslya
  odb. as. MgA. Zdeněk Plech
  odb. as. MgA. Ivana Mikesková Ph.D.
  doc. Mgr. Šárka Králová
  doc. MgA. Jan Král
  doc. Mgr. Marta Vašková
  odb. as. MgA. Marek Paľa
  odb. as. MgA. Galina Alechkevitch
  odb. as. Mgr. František Dofek
  odb. as. Mgr. Irena Rozsypalová
  odb. as. Mgr. Lubomíra Sonková
externí pedagogové odb. as. MgA. Vladimíra Spurná-Šmukařová
  prim MUDr. Radan Havlík PhD.
  Dagmar Entrová
studenti DSP MgA. Helena Hozová
  MgA. Roman Hoza
  MgA. Marta Reichelová
  MgA. Ivan Choupenitch

Profil absolventa

Absolvent oboru zpěv prokazuje hluboké znalosti repertoáru příslušného oboru, ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v problematice metodiky výuky daného oboru včetně soudobých trendů, má hluboké znalosti hudební historie a vývoje uměleckých směrů, prokazuje vysoce profilované dovednosti v oboru zpěv s důrazem na sólovou operní a koncertní literaturu, v interpretaci různých stylových období včetně interpretace soudobé hudby, případně historické provozovací praxe v oblasti staré hudby.

 Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

 • sólista vystupující s orchestrem nebo pořádající vlastní koncertní recitály
 • člen divadelního souboru
 • člen operního, filharmonického nebo jiného profesionálního sborového tělesa
 • člen vokálních komorních ansámblů
 • pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů
 • hlasový poradce sborových a jiných vokálních těles, hlasový pedagog a poradce
 • pracovník v hudebních a kulturních institucích.

Více informací Podat přihlášku


Vydáno: 28.3.2018 10:07 | 
Přečteno: 1835x | 
Autor: Admin