Zpěv

Katedra zpěvu od svého počátku působení vychovala řadu významných pěvců – profesionálů působících na domácích i zahraničních operních scénách a koncertních podiích.

STUDIJNÍ SPECIALZIACE ZPĚVU JE OD AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 NABÍZEN JAKO PĚTILETÝ MAGISTERSKÝ OBOR

 

Katedra zpěvu je zaměřena na přípravu mladých profesionálních pěvců. Uchazeči po úspěšném absolvování přijímacího řízení mají možnost rozvíjet své hlasové dispozice a interpretační schopnosti pod vedením odborných pedagogů. Studentům nabízíme výběr ze širokého spektra odborných předmětů, které jsou vhodné pro komplexní rozvoj celkové umělecké osobnosti pěvce směřujícího na operní scénu, do filharmonického sboru, nebo na pedagogickou dráhu. Vedle uměleckých předmětů klademe důraz i na jazykovou vybavenost, v dnešní době tak nevyhnutnou pro uplatnění nejen doma, ale i v zahraničí. Součástí studia je také účinkování v Komorní opeře HF JAMU, kde studenti v praxi využívají své dovednosti a získávají cenné zkušenosti na divadelních prknech.

Cílem Katedry zpěvu je rozvíjení individuálních pěvecko – technických základů, se kterými byli posluchači přijati ke studiu. Vést absolventa k umění stavby písní, operních árií a k souhře s doprovodnými nástroji. Z hlediska pohybu se jedná o kombinovaný proces v součinnosti s pedagogickým vedením v herecké a pohybové výchově, na jehož konci je výchova pěvecky, herecky a pohybově zdatného absolventa – profesionála, který bude v praxi zdárným reprezentantem HF JAMU, umělcem, který se prosadí jako sólista na některé z operních scén, popřípadě jako člen profesionálního sborového tělesa, koncertní pěvec nebo v neposlední řade jako kvalitní pedagog.

Katedra zpěvu od svého počátku působení vychovala řadu významných pěvců – profesionálů působících na domácích i zahraničních operních scénách a koncertních podiích. Pedagogové, kteří zde působili a nadále působí, předávají své umělecké zkušenosti mladé generaci na počátku jejich umělecké kariéry, rozvíjejí jejich dispozice po technické i interpretační stránce a rozšiřují jejich repertoár v oblasti koncertní, komorní i operní tvorby.

Studium

Studium je zameřeno na rozvíjení individuálních technických základů, se kterými byli posluchači přijati, zdokonalování dechové techniky s cílem upevnění pěvecké opory, výcvik fonační funkce, rezonance a artikulační funkce, správného posazení tónu. Výuka směřuje k dokonalému spojení rejstříků a vyrovnání rezonance, neutralizaci vokálů, schopnosti práce s dynamikou, messa di voce, pohyblivosti hlasu dle hlasového oboru a k formování celkové pěvecké osobnosti. Pro potřeby interpretace všech stylových období včetně hudby 20. a 21. století mají posluchači možnost absolvovat různé pěvecké kurzy a masterclass přímo na HF JAMU. 

Katedra zpěvu nabízí studium v:

 • Magisterském studijním programu
 • Doktorském studijním programu

Katedra zpěvu nabízí v průběhu studia množství různých odborných předmětů, které patří k základu oboru nebo je možné zvolit si je na základě vlastní potřeby. V případě zájmu lze předměty doplnit i v rámci nabídky divadelní fakulty. Důležitou součástí výuky je také Komorní opera HF JAMU, kde v prostorách hudební laboratoře v Divadle na Orlí mají posluchači možnost realizovat se ve vybraných operních nebo operetních inscenacích.

Profil uchazeče

Uchazeč je zpravidla absolvent konzervatoře, hudebního gymnázia nebo jiné SŠ, který svými dovednostmi a znalostmi splňuje požadavky kladené na hudebního profesionála, má zjevnou motivaci a zájem o oblast hudebního umění stejně jako širší přehled a zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

 

Požadavky k přijímacímu řízení:

Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů ze všeobecných znalostí a zkoušky praktických dovedností.

Zkouška praktických dovedností se skládá:

Zpěv: 

 • 1 árie z období baroka
 • 1-2 operní árie
 • 3 písně autorů 18. – 21. století různého charakteru (z toho nejméně jedna českého autora)

Všechny skladby budou uvedeny v originálním jazyce, z toho minimálně jedna v jazyce českém. Přednes zpaměti je podmínkou.

Klavírní doprovod pro talentovou zkoušku si každý uchazeč zajistí sám.

Zkouška z hereckých a pohybových předpokladů:

 • uchazeč si připraví jednu hereckou etudu
 • připraví si také prózu, báseň nebo scénku s mluveným slovem dle vlastního výběru
 • pohybově ztvární předem poslechnutou hudební ukázku (posuzuje se rytmické a hudební cítění, pohybové vyjádření charakteru hudby apod.)

Výsledek zkoušky z hereckých a pohybových předpokladů tvoří 20 % celkového hodnocení.

Test ze všeobecných znalostí tvoří 10 % celkového hodnocení.

Konzultační hodiny pro specializaci Zpěv se konají v těchto termínech:

 •   pondělí 13. prosince 2021 ve 13:30 
 •   pondělí 3. ledna 2022 ve 13:30 hod.

Talentové poradny se budou konat v aule. 

Na talentovou poradnu je potřebné se předem nahlásit kvůli zajištění korepetice a to mailem na adresu mikeskova@jamu.cz.

 

Vyučující

vedoucí Katedry zpěvu doc. MgA. Zdeněk Šmukař
interní pedagogové odb. as. Natália Romanová – Achaladze
  doc. Mgr. Helena Kaupová
  odb. as. Tatiana Teslya
  odb. as. MgA. Zdeněk Plech
  odb. as. MgA. Ivana Mikesková Ph.D.
  doc. Mgr. Šárka Králová
  doc. MgA. Jan Král
  doc. Mgr. Marta Vašková
  odb. as. MgA. Marek Paľa
  odb. as. MgA. Galina Alechkevitch
  odb. as. Mgr. František Dofek
  odb. as. Mgr. Irena Rozsypalová
  odb. as. Mgr. Lubomíra Sonková
externí pedagogové odb. as. MgA. Vladimíra Spurná-Šmukařová
  prim MUDr. Radan Havlík PhD.
  Dagmar Entrová
studenti DSP MgA. Helena Hozová
  MgA. Roman Hoza
  MgA. Marta Reichelová
  MgA. Ivan Choupenitch

Profil absolventa

Absolvent oboru zpěv prokazuje hluboké znalosti repertoáru příslušného oboru, ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v problematice metodiky výuky daného oboru včetně soudobých trendů, má hluboké znalosti hudební historie a vývoje uměleckých směrů, prokazuje vysoce profilované dovednosti v oboru zpěv s důrazem na sólovou operní a koncertní literaturu, v interpretaci různých stylových období včetně interpretace soudobé hudby, případně historické provozovací praxe v oblasti staré hudby.

 Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

 • sólista vystupující s orchestrem nebo pořádající vlastní koncertní recitály
 • člen divadelního souboru
 • člen operního, filharmonického nebo jiného profesionálního sborového tělesa
 • člen vokálních komorních ansámblů
 • pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů
 • hlasový poradce sborových a jiných vokálních těles, hlasový pedagog a poradce
 • pracovník v hudebních a kulturních institucích.

Více informací Podat přihlášku

 

           


Vydáno: 28.3.2018 10:07 | 
Přečteno: 4379x |