Janáčkova akademie múzických umění v Brně otvírá nové studijní specializace

Od akademického roku 2020/2021 otevře HF JAMU v Brně nové studijní programy:

Dirigování, zpěv a operní režie

se specializacemi: Dirigování orchestru, Dirigování sboru, Zpěv, Operní režie

Kompozice

tři specializace: Kompozice, Kompozice elektroakustické hudby, Kompozice scénické a filmové hudby

DUBEN 2020 - vyhlášení talentových zkoušek

ČERVEN 2020 - talentové zkoušky

ŘÍJEN 2020 - nástup ke studiu

Místo obvyklého rozdělení studia na bakalářský a navazující magisterský stupeň vznikají pětileté tzv. dlouhé magisterské programy. Studenty čeká soustavné pětileté studium, na jehož konci získají titul magistr umění – MgA.

Na co se můžete těšit?

Jednotlivé specializace nabízí nové a moderní přístupy k předmětové skladbě, v některých případech dokonce vznikají studijní programy zcela nové.

Přinášíme množství změn, které odpovídají dnešním požadavkům. Naučíme vás vše, co budete potřebovat pro vaši uměleckou kariéru. Zatímco v prvních letech se budete věnovat více teoretické a praktické přípravě hlavního předmětu, později přibydou předměty zaměřené na pedagogiku a osobní specializaci. Mezi nejzásadnější novinky patří úzká spolupráce s Národním divadlem Brno, kde mají naši studenti možnost aktivně se účastnit na přípravě inscenací. Založili jsme také cvičné orchestrální a sborové těleso, díky nimž mohou studenti napříč všemi obory zkoumat a vylepšovat své projekty. Posilujeme výuku hudební teorie, hudebních forem a nabídku předmětů individuální specializace. Uvědomujeme si, že abyste dokázali naplno prezentovat vaše umění, je potřeba ovládat základy marketingu, práva, ekonomiky i psychologie.  Proto jsme do osnov zařadili nový předmět "Základy hudebního managementu", kde se seznámíte s kulturní politikou státu, se základy ekonomie, nebo se naučíte, jak zvládat zátěžové situace, vytvořit si profesionální portfolio a lépe komunikovat se svým okolím. V neposlední řadě získáte více prostoru na studium v zahraničí díky množství mezinárodních projektů, do nichž je HF JAMU zapojená.   

Podívejme se nyní detailněji na jednotlivé specializace. Co vás čeká?

Studium v rámci specializace Zpěv v délce 5 let umožňuje mnohem kvalitnější výukový proces v práci s lidským hlasem. Rozložení studia na 5 let je v tomto smyslu neporovnatelně lepší a umožňuje hlasu jeho usazení a kvalitnější uchopení, lepší technické vybavení a následně kvalitnější interpretační výkon. Povinnost absolventské role a absolventského koncertu se přesouvá do absolventského ročníku, čímž má posluchač více možností získat zkušenosti v operních inscenacích uváděných Komorní operou HF JAMU i na koncertním pódiu během studia bez závažnosti „absolventského výkonu“. Posluchač má větší prostor věnovat se pěveckým soutěžím (příprava na mezinárodní pěvecké soutěže je časově velmi náročná a vyžaduje delší čas) a přípravě na konkurzní předzpívání především ve vyšších ročnících. Nově koncipované studijní specializace nabízí zkvalitnění a prohloubení výuky v propojení zpěvu a hudební teorie, specifické jazykové přípravy pro zpěváky zaměřené nejen na schopnost se dorozumět, ale také na kvalitu ve zpívaném slově po stránce fonetické a pod vedením rodilých mluvčích.

V rámci specializací Dirigování orchestru a Dirigování sboru jsme kompletně změnili strukturu studia, vycházeje z analýz studia dirigování na zahraničních univerzitách. Jako studenti orchestrálního dirigování se budete odděleně zabývat studiem symfonického i operního repertoáru. Část předmětu hlavního oboru bude vyučována ve skupině, abyste měli možnost – pod vedením pedagoga – konfrontovat své          názory.  Kromě působení v Národním divadle Brno dostanou studenti orchestrálního a sborového dirigování možnost častěji pracovat s profesionálním orchestrem (10x za akademický rok) a cvičným sborem (každý týden). Navíc budou mít možnost širšího výběru předmětů pro osobní specializaci.

 Výhody z nastávajících změn čerpají i studenti specializace Operní režie. Také zde klademe mimořádný důraz na kontakt studentů s profesionálním prostředím. Možnost asistovat při nastudování operního představení v Národním divadle Brno a několik praktických výstupů ročně přímo v rámci vyučování spolu s manažerskými předměty dělají tuto specializaci mimořádně atraktivní. Dobře vybudovaný systém studia také nabízí možnosti tvůrčího dialogu režiséra s představiteli ostatních spřízněných specializací (dirigování, zpěv a další), které se společně uplatňují v oblasti opery. To vede ke směrování studentů pro budoucí uplatnění v praxi.

Studijní program Kompozice bude mít nově (mj. i na základě množství žádostí uchazečů) strukturu studia se třemi specializacemi, nazvanými KompoziceKompozice elektroakustické hudby a Kompozice scénické a filmové hudby; všechny zaštítěny vynikajícími odborníky a podpořeny špičkovým výukovým vybavením včetně profesionálního nahrávacího studia v Divadle na Orlí a pod. Výhodami bude vedle možnosti zaměřit se na požadovanou specializaci (doplněnou ovšem i znalostmi ze specializací ostatních) také příležitost prezentace vlastních děl na řadě interdisciplinárních koncertů, absolvování zahraničních stáží, účast v různých mezinárodních projektech atd., a v neposlední řadě i tvůrčí spolupráce s ostatními posluchači katedry – studenty multimediální tvorby, dirigenty, operními režiséry a audio inženýry. Jedná se o výjimečný studijní program – zejména díky specializacím Kompozice elektroakustické hudby a Kompozice scénické a filmové hudby (navíc v této délce studia a s uvedeným propojením s jinými uměleckými obory) nemá zatím u nás ani v okolních zemích obdobu.

Jsme hrdí na naše nové studijní programy a už dnes se těšíme na první studenty, kteří budou moci naplno čerpat jejich výhody.

Přidejte se k nim a přihlaste se ke studiu na HF JAMU do 15. května 2020.

 

Důležité termíny:

DUBEN 2020 - vyhlášení talentových zkoušek

ČERVEN 2020 - talentové zkoušky

ŘÍJEN 2020 - nástup ke studiu

Jak a kdy přihlásit?

Vzhledem ke složitosti procesu změn akreditovaných předmětů, bude první akademický rok, kdy dlouhé pětileté programy vejdou v platnost, organizačně složitější. Momentálně nejsou vypsány tradiční talentové zkoušky, které se zpravidla konají v lednu. Talentové – přijímací zkoušky budou pravděpodobně vyhlášeny v dubnu 2020 a proběhnou v červnu téhož roku. Studenti tak mohou využít delšího času na přípravu. Tento posun termínů bude platný pouze jeden rok, od akademického roku 2021/2022 se budou talentové zkoušky konat v tradičním zimním termínu.  Veškeré informace a nejasnosti si mohou studenti i pedagogové ověřit na webových stránkách jamuj.cz, www.jamu.cz a na studijním oddělení Hudební fakulty JAMU.

Pro ostatní obory na Hudební fakultě JAMU v Brně zůstává struktura studia totožná. Talentové zkoušky do bakalářského stupně studia proběhnou tradičně v únoru 2020, přičemž přihlásit se na ně je možné do konce listopadu 2019. 

Nejčastější otázky týkající se nově připravovaných specializací

 

Vydáno: 3.9.2019 10:31 | 
Přečteno: 1989x |